ວິທີການສ້າງເວັບໄຊ 020 9669 3888
ທ່ານໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 30 ນາທີເພື່ອມີເວັບໄຊໜື່ງ
ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຟຣີ ຫຼື ເສຍເງິນ 900,000ກີບ ເພື່ອໃຫ້ເວັບໃຊ້ເຮັດວຽດໄດ້ດີກ່ວາແບບຟຣີ.
ນັ້ນແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຮົາກັບ ບໍລິສັດອອກແບບເວັບໄຊອື່ນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ 5 ລ້ານ ເຖີງ 10 ລ້ານກີບເພື່ອມີເວັບໄຊໜື່ງ.
1

ຂັ້ນຕອນ 1: ເລືອກແບບ(template) ທ່ານມັກດ

ຈາກໜ້າຫຼັກທ່ານ click ເມົາສໃສປຸ່ມ “ສ້າງເວັບໄຊ”. ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບສໍາເລັດຮູບຫຼາຍກ່ວາ 100 ແບບທັງໝົດງາມ,ແບບເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຮອງຮັບເທິງໂທລະສັບ.
ທັງໝົດໄດ້ອອກແບບເພື່ອຕອບສະໜອງທຸກຂະແໜງການ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນ, ທ່ານສາມາດເລືອກເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງ online ຫຼື ເວັບໄຊໃຫ້ບໍລິສັດ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ.
ທ່ານສາມາດເບີ່ງຕົວຢ່າງແບບເວັບໄຊນີ້ກ່ອນ. ຫຼັງຈາກສົນໃຈ, ທ່ານເອົາເມົາສ ຄຣີກໃສປຸ່ມ "ເລືອກ" ເພື່ອໄປຂັ້ນຕອນ 2.

2

ຂັ້ນຕອນ 2: ປ້ອນຂໍ້ມູນສະໝັກເວັບໄຊ

ຫຼັງຈາກເລືອກແລ້ວຈະໄດ້ແບບເວັບໄຊ, ໜ້າຕ່າງທ່ານສະໝັກອອກມາ. ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບເຂົ້າຟອມ: ຊື່ບໍລິສັດ, ອາຊີບ, ເບີໂທ, ອິເມລ, ທີ່ຢູ່, ແຂວງ...
"ຊື່ເຂົ້າລະບົບ" ຈະເປັນໂດເມນສໍາຮອງເວັບໄຊທ່ານ. ຕົວຢ່າງ: ຊື່ເຂົ້າລະບົບແມ່ນ: "viengkham" ແລ້ວເວັບໄຊຂອງທ່ານຈະເປັນ: www.viengkham.weblao.la
ຕໍ່ໄປຄຣີກເມົາສໃສປຸ່ມ "ສ້າງເວັບໄຊເລີຍ" ເພື່ອບັນທືກ. ມີໜ້າໜື່ງອອກມາບອກວ່າທ່ານສະໝັກສໍາເລັດແລ້ວ.

3

ຂັ້ນຕອນ 3: ແກ້ໄຂ, ເອົາບົດຄວາມເຂົ້າເວັບໄຊ

ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນສໍາເລັດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເວັບໄຊໜື່ງເປັນຂອງຕົນເອງ www.username.weblao.la, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີບົດຄວາມ,ຮູບເບນເນີ,...ວຽກຕໍ່ໄປແມ່ນທ່ານເອົາບົດຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ສິນຄ້າ, ຂ່າວ,...ລົງເວັບໄຊໄດ້ເລີຍ.
ທ່ານເຂົ້າໜ້າຈັດການເວັບໄຊຂອງທ່ານທີ່: www.weblao.la/member ເພື່ອແກ້ໄຂເຊັ່ນ: ປ່ຽນໂດເມນເປັນ .COM, .NET ..., ລົງຂ່າວໃໝ່, ລົງສິນຄ້າ, ລົງຮູບ, ເບນເນີ. ເພີ່ມສິນຄ້າ, ຂ່າວ, ບົດຄວາມ. ຕັ້ງຄ່າສ່ວນເສີມຕ່າງໆ...ຫຼື ໂທ 020 9669 3888 ຫາພວກເຮົາຈະແນະນໍາໃຫ້ທ່ານ.

LAK ONLINE CO., LTD